Skip to content

Ochrana Súkromia

Ochrana osobných údajov

Praetoria s.r.o. sídlo Banská Bystrica Hronská 237, IČO:45505578, DIČ SK2023044496 vychádza pri ochrane osobných údajov fyzických osôb z nariadenia EK679/2016 a zák. 18 z 29.11.2018 SNZ. platiace od 25.5.2018.

Ochrana osobných údajov fyzických osôb v súvislosti s ich spracúvaním patrí medzi priority pri spracúvaní osobných údajov, pričom dodržiavame práva dotknutých fyzických osôb a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu prístupného na www.praetoria.sk.sa riadi postupmi v nich uvedenými. Dodržiavame požadované narábanie s dokladmi, ich vysokú utajenosť ako aj mlčanlivosť osoby spracúvajúcej osobné údaje fyzických osôb, ktoré prichádzajú na náš internetový obchod v súvislosti s objednávkami, ich vybavovaním ako aj zasielaním tovaru naším zmluvným prepravcom.

Osobné údaje fyzických osôb, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou zmluvného prepravcu, ktorému ich poskytujeme iba v minimálnom rozsahu a to z dôvodu bezproblémového doručenia vášho tovaru priamo k vám.  Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané.

Vytvorenie objednávky môžme považovať za akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalej je možné spracúvanie osobných údajov na účel archivácie. Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním osobných údajov..Nespracúvame osobné údaje týkajúce sa osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Nespracúvame údaje ako rodné číslo, data narodenia.. Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretej krajiny, sú použité výlučne v SR.

Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Na požiadanie odpovieme na požiadavky zákazníkov prostredníctvom e-mailu info.praetoria.sro@gmail.com

Na ochranu osobných údajov kladieme najväčší dôraz!