Skip to content

Reklamačné Podmienky

Reklamačné podmienky internetového obchodu

Tousled letterpre tote bag bicycle rights cliche twee hashtag pokpo demos tanero lamina sime voti. Quinoa ramps hashtag yuccie, selfies af wolf. Thundercats brunch gastropub whatever poutine tattooed godard bespoke blog seitan flannel jianbing bitters cloud.

Tousled letterpre tote bag bicycle rights cliche twee hashtag pokpo demos tanero lamina sime voti. Quinoa ramps hashtag yuccie, selfies af wolf. Thundercats brunch gastropub whatever poutine tattooed godard bespoke blog seitan flannel jianbing bitters cloud.

Pokiaľ vlastnícke právo neprešlo od predávajúceho na kupujúceho, potom si podla legislatívy moze uplatnit reklamáciu až po úhrade.

Kupujúci ako spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba pri kúpe nadobúda na tovar záruku 24 mesiacov, pokial to nie je inak na tovare uvedené, ale vzdy vramci Zákona o ochrane spotrebiteľa. Ked nie je spotrebiteľom, tak podla obchodneho zákonníka záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovar u od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. Záruku poskytujeme na 2 roky.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady spôsobom dole uvedeným.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a priložiť vyplnený Reklamačný formulár. 

Stiahnete tu: http://www.praetoria.sk/protokol.pdf

Reklamáciu je potrebné zaslať písomne (poštou),  osobne, alebo formou e-mailu.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Kontakt : Praetoria s.r.o. Hronská 237 974 01 Banská Bystrica, tlf.č. 0944118835, e-mail info.praetoria.sro@gmail.com. Firma je zapísaná u OS Banská Bystrica č.vložky 18245/S. 

V Banskej Bystrice  1.9.2014

     Mária Kiseľová

konateľ spoločnosti

Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica, tel.: 048/412 46 93, Fax: 048/412 46 93, email: bb@soi.sk